Česká republika | Čeština

eCatalogue

Najděte díl rychle
Křížové odkazy
Najděte ekvivalentní díl BERU Najděte díl BERU
Stáhnout katalog

Všeobecné podmínky použití

PODMÍNKY

Tyto webové stránky jsou vlastnictvím společnosti Federal- Mogul a lze je používat pouze k informačním účelům. Používáním stránek a stahováním materiálů z těchto stránek vyjadřujete souhlas s dodržováním podmínek stanovených v tomto oznámení. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, je nutné přestat tyto webové stránky používat.

POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Tyto stránky ani jejich část nesmí být duplikovány, kopírovány, reprodukovány, zveřejňovány na jiných webech nebo jinak využívány pro jakékoliv obchodní účely, které nejsou výslovně písemně povoleny společností Federal-Mogul.

AUTORSKÉ PRÁVO

Copyright © 2013 Federal-Mogul Corporation. Veškerý obsah na těchto stránkách je výhradním majetkem společnosti Federal-Mogul, jejích dceřiných společností, přidružených společností a jejích poskytovatelů licencí a je chráněn zákony USA a mezinárodním autorským právem. Jakékoliv reprodukce, modifikace, distribuce, přenos, další publikování nebo zobrazení obsahu na těchto stránkách jsou přísně zakázány.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

BERU® je registrovaná ochranná známka společnosti BorgWarner BERU Systems GmbH. Všechny ochranné známky uvedené na těchto stránkách jsou předmětem mezinárodních práv společnosti Federal-Mogul, nebo jsou používány pod licencí společnosti Federal-Mogul. Tyto ochranné známky mimo jiné zahrnují názvy produktových značek (např. Champion, ANCO, Moog), slogany (např. ANCO: „The Clearest Choice in Wiper Blades“ (Jasná volba v oblasti stěračů), Moog: „The Problem Solver“ (Vyřeší jakýkoliv problém), Champion: „Performance Driven“ (Výkon především), loga a symboly. Užívání jakýchkoli ochranných známek obsažených na těchto webových stránkách je přísně zakázáno s výjimkami, na základě kterých mohou mít sdělovací prostředky a zpravodajské organizace dovoleno stahovat ochranné známky a loga Federal-Mogul z konkrétně určených stránek pouze pro účely médií a zpravodajství ve prospěch společnosti Federal-Mogul, jejích výrobků a služeb, nikoli na podporu jiných výrobků nebo služeb za předpokladu, že takový uživatel v souvislosti s jakýmkoli takovým použitím uvede následující: „(Název ochranné známky) je ochranná známka společnosti Federal-Mogul Corporation nebo jejích dceřiných společností, poboček nebo jejích poskytovatelů licencí. Všechna práva vyhrazena.“ Schválení udělená sdělovacím prostředkům a zpravodajským organizacím používat tyto ochranné známky a loga může být kdykoli odvoláno.

PRÁVNÍ OMEZENÍ

TYTO STRÁNKY, INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PROVOZ TĚCHTO STRÁNEK SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÝCHKOLIV PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK, PŘÍMÝCH ČI ODVOZENÝCH, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. SPOLEČNOST FEDERAL-MOGUL CORPORATION ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ, NAPŘ. ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ, NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD, A NÁHODNÝCH ŠKOD ČI NOMINÁLNÍCH ŠKOD) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT MATERIÁLY OBSAŽENÉ NA TOMTO WEBU, A TO I KDYBY BYLA SPOLEČNOST FEDERAL-MOGUL CORPORATION NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. Společnost Federal-Mogul Corporation neručí za správnost a úplnost materiálů a obsahu těchto webových stránek a vyhrazuje si právo kdykoliv opravit jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu stránek bez předchozího upozornění a bez povinnosti vůči uživatelům tohoto webu.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Jakékoli odkazy na stránky třetích stran jsou poskytovány výhradně jako služba pro uživatele webových stránek beru.federalmogul.com. Společnost Federal-Mogul Corporation neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ve vztahu k obsahu veškerých takových stránek třetích stran a nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním těchto stránek. Pokud se rozhodnete navštívit jakékoliv propojené stránky, činíte tak na vlastní riziko a vaší odpovědností je přijmout veškerá potřebná ochranná opatření proti virům a jiným destruktivním elementům.

OCHRANA SOUKROMÍ

Společnost Federal-Mogul Corporation může shromažďovat a uchovávat informace o vašich návštěvách, které mohou zahrnovat čas a délku vašich návštěv, nebo konkrétní stránky, které jste z našich webových stránek prohlížel. Tyto informace můžeme použít pouze k měření aktivit a rozvoji nápadů na zlepšení našeho webu a jeho obsahu. Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, slouží pouze k zodpovězení vašeho dotazu. Vaše informace nebudeme nikdy prodávat jiným společnostem.

Jakmile společnosti Federal-Mogul poskytnete osobní informace, vyjadřujete tím souhlas se shromažďováním, používáním a sdělováním osobních informací, obdržených od vás, nebo také informací o vás. Našim zákazníkům a zaměstnancům umožníme přístup k osobním údajům, které o nich vedeme. Budeme se snažit, aby osobní údaje byly přesné a aktuální, a dáváme k dispozici prostor ke zpochybnění správnosti těchto informací. Souhlasíte s tím, že přijmete opatření v zájmu ochrany vašich dat, včetně například ochrany vašeho klientského čísla a hesla.

TTyto zásady jsou v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Federal-Mogul (Safe Harbor Data Privacy Policy).

Safe Harbor Data Privacy Policy (PDF 29.5KB)
Společnost Federal-Mogul Corporation si vyhrazuje právo na změnu vlastních zásad ochrany osobních údajů. Revidované Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na údaje shromažďované až po nabytí jejich účinnosti. Veškeré revize Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny nejpozději 10 dní před datem jeho účinnosti.

ZAHRANIČNÍ UŽIVATELÉ - PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Tyto webové stránky byly vytvořeny a jsou spravovány společností Federal-Mogul Corporation ve státě Michigan, USA. Tyto webové stránky nejste oprávněni používat ani exportovat jakýkoliv jejích obsah v rozporu s americkými vývozními zákony a předpisy. Máte-li přístup na tyto stránky z místa mimo Spojené státy, jste odpovědni za dodržování všech místních zákonů.

Používání těchto webových stránek a výklad těchto všeobecných podmínek se řídí zákony státu Michigan, USA, bez ohledu na jakékoliv případné zásady konfliktů právních norem. Pokud se některé z ustanovení těchto podmínek stane z jakéhokoliv důvodu nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, pak bude toto ustanovení považováno za vyčlenitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Používáním těchto stránek uživatel vyjadřuje svůj souhlas a zavazuje se, že podléhá osobní a výhradní jurisdikci státu Michigan, USA, a že veškeré případné spory a problémy jakékoliv povahy, které vzniknou v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány před soudem ve státě Michigan, USA, s vyloučením soudů v jiných státech nebo zemích.

ÚPLNOST SMLOUVY

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi uživatelem tohoto webu a společností Federal-Mogul ve vztahu k předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu nelze měnit jinak než písemně, s podpisem uživatele a oprávněného zástupce společnosti Federal-Mogul Corporation.

POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A TECHNICKÉ POŽADAVKY

Tyto stránky byly testovány v prohlížeči Internet Explorer 6.0. Stránky jsou hostovány na serverech s protokolem SSL 3.0.

ADRESA SPOLEČNOSTI

Federal-Mogul Corporation
World Headquarters
26555 Northwestern Highway
Southfield, MI 48033
Hlavní telefon: 248-354-7700
Hlavní fax: 248-354-8950